ukhybezh-CNzh-TWnleneoetkadeitlvltnopl

Додаток 2
до рішення  44 сесії
8 скликання міської ради
від 05.06.2020 р. №  2886

ПОЛОЖЕННЯ
про Центр надання адміністративних послуг Баранівської міської ради як постійно діючий робочий орган

1. Центр надання адміністративних послуг Баранівської міської  ради (далі – Центр) є постійно діючим робочим органом, в якому надаються адміністративні послуги згідно з затвердженим міською радою Переліком. Центр розташований за адресою: вул. Соборна, 12, м. Баранівка, Баранівський район, Житомирська область, Україна, 12701.
2. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації Центру приймається міською радою.
3. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про адміністративні послуги», «Про звернення громадян», «Про захист персональних даних», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про службу в органах місцевого самоврядування», актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.
4. Основні завдання Центру:
1) організація оперативної і зручної системи надання необхідних громадянам та суб’єктам господарювання адміністративних послуг;
2) спрощення процедури отримання адміністративних послуг і поліпшення якості їх надання;
3) забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання послуг у Центрі;
4) здійснення інших повноважень на основі та на виконання Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України та інших нормативно-правових актів.
5. Центр забезпечує надання адміністративних послуг шляхом взаємодії адміністратора із суб’єктами надання адміністративних послуг та у випадках, передбачених законодавством, безпосередньо суб’єктами надання адміністративних послуг.
6. У Центрі здійснюється прийняття звернень громадян суб’єктами надання адміністративних послуг.
7. Для зручності суб’єктів звернень у Центрі відповідно до узгоджених рішень (з визначенням графіку та інших умов) прийом здійснюється представниками органів владних повноважень та іншими суб’єктами надання адміністративних послуг.
8. У приміщенні Центру можуть надаватися супутні послуги (банківські, виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів тощо) суб’єктами господарювання, відбір яких здійснюється на конкурсній основі (критерії відбору – мінімізація матеріальних витрат і витрат часу суб’єкта звернення).
9. Керівником Центру як постійно діючого робочого органу є начальник відділу організації надання адміністративних послуг.
10. Основні завдання керівника Центру:
1) керівництво діяльністю Центру, розподіл обов'язків між працівниками та визначення сфер їх відповідальності;
2) організація діяльності Центру, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, визначення шляхів удосконалення й підвищення ефективності роботи Центру;
3) представлення Центру у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями;
4) координація діяльності всіх працівників Центру та посадових осіб, що  залучаються до його роботи;
5) організація інформаційного забезпечення роботи Центру, роботи із засобами масової інформації, визначення змісту та часу проведення інформаційних заходів;
6) сприяння створенню належних умов праці у Центрі, внесення пропозицій щодо матеріально-технічного забезпечення Центру та щодо преміювання працівників;
7) організація та контроль виконання у Центрі Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових актів, рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови;
8) виконання функцій адміністратора Центру;
9) персональна відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на Центр завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової/службової дисципліни;
10) надання пропозицій до перспективного та квартального планів роботи виконавчому комітету;
11) розроблення Положення про Центр, у разі потреби – змін і доповнень, подання їх на затвердження в установленому порядку;
12) звітування про проведену роботу Центру;
13) забезпечення планування та проведення заходів з підвищення кваліфікації працівників ЦНАП;
14) виконання інших повноважень згідно з актами законодавства та цим Положенням.
11. Посадовий склад Центру визначається розпорядженням міського голови. Усі посадові особи виконавчих органів Ради, які включені до посадового складу Центру як суб’єкти надання адміністративних послуг, здійснюють повноваження адміністраторів Центру та в частині дотримання єдиних вимог щодо організації надання адміністративних послуг через Центр підпорядковуються начальнику відділу організації надання адміністративних послуг як керівнику Центру.
12. Адміністратори Центру є посадовими особами органу місцевого самоврядування – відділу організації надання адміністративних послуг міської ради.
13. Основними завданнями адміністратора є:
1) надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо адміністративних послуг, які можна отримати в Центрі;
2) прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг;
3) видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;
4) організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;
5) здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг термінів розгляду справ та прийняття рішень;
6) надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом;
7) складення протоколів про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом;
8) розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладення стягнень.
14. Адміністратор  виконує  інші повноваження відповідно до посадової інструкції.
15. Адміністратор має іменний штамп із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування Центру.
16. Адміністратор має право:
1) безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;
2) погоджувати документи (рішення) в інших державних органах та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»;
3) інформувати керівника Центру та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення термінів розгляду заяв про надання адміністративних послуг, вимагати вжиття заходів для усунення виявлених порушень;
4) посвідчувати власним підписом і штампом копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів із реєстрів і баз даних, необхідних для надання адміністративної послуги;
5) порушувати клопотання перед керівником Центру щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи Центру.
17. За роботу віддалених робочих місць, утворених у складі Центру (далі - ВРМ), відповідають адміністратори, на яких покладено відповідні посадові обов’язки.
18. ВРМ розташовані за адресами:
1) вул. Промислова, 3, смт. Полянка, Баранівський район, Житомирська область, Україна, 12742;
2) вул. Поліська, 24, с. Глибочок, Баранівський район, Житомирська область, Україна,12745;
3) вул.  Новоград-Волинська, 88а, с. Рогачів, Баранівський район, Житомирська область, Україна, 12717;
4) вул. Центральна, 48, с. Кашперівка, Баранівський район, Житомирська область, Україна, 12741.
19. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в Центрі звертається до адміністратора або у випадках, передбачених законодавством – до представника суб’єкта надання адміністративних послуг.
20. Центр під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з відповідними органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями.
21. З метою забезпечення зручних і доступних умов отримання послуг за рішенням міської ради у громаді можуть бути створені територіальні підрозділи Центру та віддалені робочі місця адміністраторів (в тому числі – виїзні адміністратори та/або мобільний Центр), які надають адміністративні послуги відповідно до затвердженого міською радою Переліку адміністративних послуг.
22. Час прийому суб’єктів звернень є загальним (єдиним) для всіх адміністративних послуг, що надаються через Центр та визначається Регламентом роботи Центру відповідно до вимог чинного законодавства.
23. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності Центру здійснюється за рахунок державного та міського бюджетів, а також з інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.
24. Прикінцеві положення:
1) після введення в експлуатацію будівлі «Прозорого офісу» юридичною адресою ЦНАП і всіх його структурних підрозділів визначити адресу: вулиця Звягельська, 7Б, місто Баранівка, Баранівський район, Житомирська область.

 

 

Додаток 1
до рішення 44 сесії
8 скликання міської ради
05.06.2020 р.   № 2889

Положення
про відділ організації надання адміністративних послуг
Баранівської міської ради

1.    Загальні положення

1.1.Відділ організації надання адміністративних послуг Баранівської міської ради  (далі – відділ) є структурним підрозділом Баранівської міської ради, що утворений для здійснення матеріально-технічного та організаційного забезпечення діяльності Центру надання адміністративних послуг (далі – Центр або ЦНАП), і на який покладаються керівництво та відповідальність за організацію діяльності такого Центру.
1.2.Відділ є підконтрольним і підзвітним міській раді, підпорядковується її виконавчому комітету, міському голові та першому заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.
1.3. Відділ безпосередньо підпорядковується першому заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради  відповідно до розподілу функціональних обов’язків.
1.4. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації відділу приймається міською радою.
1.5. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про адміністративні послуги», «Про звернення громадян», «Про захист персональних даних», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про службу в органах місцевого самоврядування», актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

2. Завдання і функції

2.1. Забезпечує реалізацію державної політики у сфері надання адміністративних послуг, забезпечує організацію надання адміністративних послуг;
2.2.  узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його повноважень, готує пропозиції щодо вдосконалення та подає їх на розгляд міського голови та депутатів Баранівської міської ради;
2.3. здійснює заходи щодо підвищення ефективності роботи у сфері надання адміністративних послуг;
2.4. забезпечує надання адміністративних послуг відповідно до Закону України «Про надання адміністративних послуг»;
 2.5.  надає вичерпну інформацію щодо необхідного переліку документів для отримання адміністративних послуг;
 2.6.  приймає та видає документи пов’язані з наданням адміністративних послуг;
2.7. приймає участь у професійному навчанні та стажуванні працівників відділу;
2.8. у межах компетенції проводить семінари та заходи інформаційного характеру;
2.9. організовує надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань;
2.10. забезпечує спрощення процедури отримання адміністративних послуг;
2.11. забезпечує інформування суб’єктів звернення про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора;
2.12. розробляє проекти рішень міської ради, виконавчого комітету міської ради, доручень, розпоряджень міського голови, що належать до компетенції відділу;
2.13. вживає заходів щодо запровадження надання адміністративних послуг в електронній формі;
2.14. розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;
2.15. опрацьовує звернення і запити народних депутатів України та депутатів міської ради;
2.16. забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;
2.17. постійно інформує населення громади про стан здійснення визначених законом повноважень;
2.18.   організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання документів;
2.19.  організовує роботу з координації діяльності інших суб’єктів надання адміністративних послуг, які працюють у ЦНАП міської ради;
2.20. координує роботу віддалених робочих місць (далі – ВРМ);
2.21. здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.

3. Права відділу

3.1. Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями в рамках чинних Меморандумів та угод про співпрацю.   
3.2. Безоплатно отримує від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку.
3.3. Отримує відомості з баз даних центральних органів виконавчої влади для належного надання адміністративних послуг.

4. Структура відділу

4.1. Структура Відділу затверджуються рішенням міської ради.
4.2. Відділ утворюється з посадових осіб місцевого самоврядування: начальника відділу, завідувача сектору державної реєстрації, завідувача сектору реєстрації місця проживання, адміністраторів, державних реєстраторів сектору державної реєстрації, провідних спеціалістів сектору реєстрації місця проживання.
4.3. Начальник відділу, завідувачі секторів, адміністратори, державні реєстратори та інші працівники призначаються на посаду та звільняються з посади міським головою відповідно до чинного законодавства.
4.4. На час відсутності начальника Відділу, виконання його обов’язків покладається на завідувача сектору за розпорядженням Баранівського міського голови.
4.5. Посадові інструкції працівників Відділу відповідно до розподілу обов’язків у встановленому порядку затверджуються міським головою за погодженням начальника Відділу  .
4.6. Посадові особи відділу здійснюють функції адміністратора.

5. Організація роботи

5.1. Відділ очолює начальник, який одночасно є й керівником ЦНАП. Кваліфікаційні вимоги до начальника Відділу: повна   вища   освіта   відповідного професійного  спрямування   за   освітньо-кваліфікаційним   рівнем магістра, спеціаліста, вільне володіння державною мовою. Стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років.
5.2. Начальник відділу відповідно до завдань, покладених на відділ:
1) здійснює керівництво роботою відділу, несе персональну відповідальність за організацію діяльності відділу;
2) організовує діяльність відділу, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи відділу;
3) координує діяльність посадових осіб відділу та представників інших структурних підрозділів, ВРМ та суб'єктів надання адміністративних послуг, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;
4) організовує інформаційне забезпечення роботи відділу, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;
5) сприяє створенню належних умов праці у відділі, вносить пропозиції міському голові щодо матеріально-технічного забезпечення відділу;
6) розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів;
7) представляє відділ серед інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності;
8) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу;
9) здійснює керівництво Центром надання адміністративних послуг Баранівської міської ради  як постійно діючого робочого органу;
10) виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та положенням про відділ.
5.3. Основними завданнями адміністратора є:
1) надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;
2) прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”;
3) видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;
4) організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;
5) здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;
6) надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом;
7) складення протоколів про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом;
8) розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладення стягнень.
5.4.Адміністратор має право:
1) безоплатно одержувати від суб’єкта надання адміністративних послуг, державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ або організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;
2) погоджувати документи (рішення) в інших органах державної влади та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення;
3) інформувати начальника відділу та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;
4) посвідчувати власним підписом та печаткою  копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги;
5) порушувати клопотання перед начальником відділу щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи відділу.
5.5. Державний реєстратор має свою печатку, зразок та опис якої встановлює Міністерство юстиції України. Державний реєстратор самостійно приймає рішення за результатом розгляду заяв у сфері державної реєстрації прав та державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Втручання в діяльність державного реєстратора, крім випадків, передбачених законодавством України, забороняється і тягне за собою відповідальність згідно із законом.
5.6. Повноваження державного реєстратора, передбачені Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», з прийому документів для надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та видачі оформлених результатів їх надання можуть виконувати адміністратори відділу ЦНАП, відповідно до ч.1. ст. 12 Закону України «Про адміністративні послуги».
5.7. Повноваження державного реєстратора, передбачені Законом  України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», з прийому документів для надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації прав та видачі оформлених результатів їх надання  можуть виконувати адміністратори  ЦНАП, відповідно до ч.1. ст. 12 Закону України «Про адміністративні послуги».
5.8. На державного реєстратора може покладатися функція адміністратора ЦНАП.

6. Відповідальність

6.1. Посадові особи відділу несуть:
1) персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань і здійснення ними своїх повноважень;
2)  дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну або кримінальну відповідальність за порушення законодавства у сфері надання адміністративних послуг у встановленому законом порядку;
3) персональну відповідальність за збереження інформації про персональні дані. 
Додаток 2
до рішення 44 сесії
8 скликання міської ради
від 05.06.2020р.  №2889

Положення
про сектор реєстрації місця проживання  відділу  організації надання адміністративних послуг Баранівської міської ради

1. Загальні положення
 
1.1.    Сектор реєстрації місця проживання осіб (далі – Сектор) є структурним підрозділом відділу організації надання адміністративних  послуг Баранівської міської ради.
1.2.    Сектор у своїй діяльності є підзвітним і підконтрольним Баранівській міській раді, її виконавчому комітету, міському голові, першому заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради та начальнику відділу організації надання адміністративних послуг Баранівської міської ради.
1.3. Сектор у роботі керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус», постановами Кабінету Міністрів України, іншими відповідними законодавчими та нормативно-правовими актами, рішеннями Баранівської  міської ради, її виконавчого комітету, розпорядчими документами, а також цим Положенням.
1.4 Завідувач Сектору  та спеціалісти Сектору призначаються на посаду та звільняються з посади міським головою відповідно до вимог чинного законодавства.
1.5. Структура Сектору затверджується рішенням Баранівської міської ради.
1.6. Сектор має печатку із своїм найменуванням,  штамп реєстрації місця проживання особи, штамп зняття з реєстрації місця проживання особи, штамп реєстрації місця перебування особи, штамп «анульовано».
 
2. Мета діяльності, функції та завдання Сектору
 
2.1. Метою діяльності Сектору є забезпечення виконання органами місцевого самоврядування завдань і функцій у сфері реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання осіб в межах повноважень, передбачених законодавством України, нормативно-правовими актами та даним Положенням.
2.2. Основними функціями та завданнями Сектору є забезпечення реалізації повноважень органів місцевого самоврядування у сфері  регулювання відносин, пов’язаних зі свободою пересування та вільним вибором місця проживання, на засадах:
2.2.1. Дотримання законодавства з питань здійснення реєстрації, зняття з реєстрації місця проживання та законодавства у сфері захисту персональних даних.
2.2.2. Взаємодії між реєстрами територіальних громад інших адміністративно-територіальних одиниць та Єдиним демографічним реєстром.
 
3. Повноваження Сектору
 
3.1. У межах своїх повноважень Сектор забезпечує:
3.1.1. Формування та ведення Реєстру територіальної громади.
3.1.2. Реєстрацію місця проживання/перебування осіб на території, на яку поширюються повноваження Баранівської міської ради .
3.1.3. Зняття з реєстрації місця проживання/перебування осіб на території, на яку поширюються повноваження Баранівської міської ради .
3.1.4. Передачу інформації про реєстрацію та зняття з реєстрації місця проживання/перебування до Єдиного державного демографічного реєстру.
3.1.5. Внесення в установленому законом порядку відомостей до Єдиного державного демографічного реєстру.
3.1.6. Оформлення і видачу довідок про реєстрацію місця проживання/перебування або зняття з реєстрації місця проживання, дітям до 16 років та громадянам, які мають паспорт громадянина України у формі картки, за встановленими формами.
3.1.7. Надсилання повідомлення про зняття з реєстрації місця проживання особи до органу реєстрації, на території обслуговування якого було зареєстроване попереднє місце проживання особи, не пізніше наступного дня, у разі здійснення реєстрації місця проживання одночасно із зняттям з реєстрації попереднього місця проживання в іншій адміністративно-територіальній одиниці.
3.1.8. Передачу протягом семи календарних днів інформації про реєстрацію /зняття з реєстрації місця проживання/перебування осіб до територіального підрозділу ДМС відповідно до території обслуговування на паперовому та електронному носії за встановленими формами до підключення до Єдиного державного демографічного реєстру.
3.1.9. Подання щомісяця до 5 числа на паперовому та електронному носії відомостей про виборців (осіб) відділу ведення Державного реєстру виборців Баранівської районної державної адміністрації, на підставі яких здійснюється періодичне поновлення персональних даних Державного реєстру виборців.
3.2. У межах своїх повноважень Сектор:
3.2.1. Є розпорядником реєстру територіальної громади.
3.2.2. Проводить розробку проектів рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови у межах повноважень, визначених законодавством та цим Положенням.
3.2.3. За дорученням міського голови, розглядає звернення фізичних та юридичних осіб з питань, віднесених до компетенції Сектору, відповідно до норм чинного законодавства України.
3.3. Здійснює інші повноваження згідно з чинним законодавством України.
 
4. Права Сектору

4.1. Сектор має право:
4.1.1. Отримувати в установленому порядку від виконавчих органів міської ради, державних органів, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
4.1.2. За необхідності, залучати спеціалістів інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій до розгляду питань, що належать до його компетенції.
4.1.3. Вносити пропозиції керівництву відділу  організації надання адміністративних послуг щодо вдосконалення роботи Сектору.
4.1.4. Організовувати проведення нарад, семінарів, навчань, інших заходів з питань, що належать до компетенції Сектору.
4.1.5. Надавати пропозиції щодо скликання в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.
4.1.6. Брати участь у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів для сприяння здійсненню покладених на нього завдань.
 
5. Керівництво Сектором
 
5.1. Сектор очолює завідувач, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою відповідно до норм чинного законодавства. Завідувач Сектору  в своїй діяльності підконтрольний та підзвітний начальнику відділу організації надання адміністративних послуг.
 На посаду завідувача Сектору призначається особа, яка має повну вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (магістра), вільне володіння державною мовою, стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років.
5.2. Повноваження завідувача Сектору :
5.2.1. Має повноваження адміністратора.
5.2.2. Керує діяльністю Сектору, забезпечує реалізацію завдань та функцій, що на нього покладені, діє від імені Сектору.
5.2.3. Планує роботу Сектору, визначає напрямки діяльності, шляхи вдосконалення й підвищення ефективності роботи Сектору.
5.2.4. Визначає завдання і розподіляє обов’язки між працівниками Сектору, забезпечує підвищення їх ділової кваліфікації, проводить аналіз результатів роботи і вживає заходів щодо підвищення ефективності діяльності Сектору. Вимагає від працівників Сектору чіткого виконання функцій та обов’язків, передбачених цим Положенням, посадовими інструкціями, трудовим законодавством та іншими нормами законодавства.
5.2.5. Подає пропозиції начальнику відділу організації надання адміністративних послуг Баранівської міської ради щодо штатного розпису Сектору та внесення змін до нього.
5.2.6. Розробляє посадові інструкції працівників Сектору та подає їх на погодження начальнику відділу організації надання адміністративних послуг Баранівської міської ради для подальшого затвердження міським головою, забезпечує дотримання ними Правил внутрішнього трудового розпорядку, а також порушує питання перед начальником відділу організації надання адміністративних послуг Баранівської міської ради щодо застосування заохочень.
5.2.7. Порушує перед начальником відділу  організації надання адміністративних послуг Баранівської міської ради питання притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Сектору в разі неналежного виконання ними посадових обов’язків.
5.2.8. У процесі реалізації завдань та функцій Сектору забезпечує його взаємодію з іншими виконавчими органами міської ради, державними органами, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності.
5.2.9. Звітує про проведену Сектором роботу в порядку, визначеному законодавством України.
5.2.10. Діє в межах повноважень, визначених посадовою інструкцією, що затверджується міським головою.
5.2.11. За потребою виконує функції працівника з реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання/перебування осіб у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці з повноваженнями адміністратора .
5.2.12. Несе персональну відповідальність за невиконання покладених на Сектор завдань.
5.2.13. Забезпечує, організовує та контролює ведення діловодства у Секторі у відповідності до вимог законодавства.
5.2.14. На час відсутності завідувача Сектору його очолює спеціаліст Сектору, згідно розпорядження міського голови.

6. Взаємодія
 
 6.1.   Сектор, при виконанні покладених на нього завдань, взаємодіє з виконавчими органами міської ради, органами виконавчої влади, депутатами, постійними комісіями, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними міською радою, підприємствами, установами, організаціями, незалежно від форми власності, об’єднаннями громадян.
 Додаток 3
до рішення 44 сесії
8 скликання міської ради
від 05.06.2020  №  2889

ПОЛОЖЕННЯ
про сектор державної реєстрації відділу організації надання адміністративних послуг  Баранівської міської ради

1.    ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Сектор державної реєстрації відділу організації надання адміністративних послуг  Баранівської міської ради (далі – Сектор) є  структурним підрозділом відділу організації надання адміністративних послуг  Баранівської міської ради.
1.2. Сектор у своїй діяльності є підзвітним і підконтрольним Баранівській міській раді, її виконавчому комітету, Баранівському міському голові, підпорядкованим першому заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради та начальнику відділу організації надання адміністративних послуг  Баранівської міської ради.
1.3. Сектор  у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями центральних та місцевих органів виконавчої влади, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а також цим Положенням.
1.4. Сектор має відповідні печатки, необхідні для виконання, покладених на нього повноважень та обов’язків.  
1.5. Завідувач сектору  та державні реєстратори  Сектору призначаються на посаду та звільняються з посади міським головою відповідно до вимог чинного законодавства.
1.6. Сектор утримується за рахунок коштів  бюджету Баранівської міської ради. Гранична чисельність працівників Сектору затверджується рішенням сесії Баранівської міської ради .

2.    МЕТА І ЗАВДАННЯ СЕКТОРУ

2.1. Метою діяльності Сектору є реалізація державної політики у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстрації юридичних осіб та  фізичних осіб-підприємців  на території об’єднаної громади, в межах повноважень, передбачених законодавством України, нормативно-правовими актами та даним Положенням.
2.2.  Основними  завданнями  Сектору є:
2.2.1.Забезпечення виконання покладених на органи місцевого самоврядування повноважень щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень,  державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.
2.2.2.Забезпечення реалізації юридичними та фізичними особами своїх прав у сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.
2.2.3.Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб –підприємців та громадських формувань.
2.2.4.Забезпечення, у межах своїх повноважень, захисту прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб.
2.2.5. Надання консультацій, прийом документів, здійснення перевірки документів на наявність підстав для зупинення розгляду документів та відмов,  проведення реєстраційних дій у сферах державної реєстрації  речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень,  державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, видача результатів надання адміністративних послуг у даних сферах.
2.2.6.Забезпечення формування реєстраційних справ та організація передачі за їх місцем зберігання.
2.2.7.Підготовка пропозицій щодо формування та реалізації державної політики у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.
2.2.8. Забезпечення захисту персональних даних.
2.2.9.Здійснення інших повноважень, передбачених Законами України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».
2.3. Сектор при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє з виконавчим комітетом Баранівської міської ради та його структурними підрозділами, іншими органами місцевого самоврядування, районними державними адміністраціями, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян.

3.    СТРУКТУРА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ

3.1. Сектор  очолює завідувач, якого призначає на посаду та звільняє з посади Баранівський міський голова, у порядку, визначеному законодавством.
       На посаду завідувача Сектору призначається особа, яка має повну вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (магістра), вільне володіння державною мовою, стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років, відповідає кваліфікаційним вимогам, визначеним Міністерством юстиції України.
 3.1.1. Завідувач Сектору здійснює керівництво його діяльністю, у межах наданих повноважень, несе персональну відповідальність за організацію діяльності  Сектору.  
3.1.2. Організовує роботу Сектору  щодо виконання покладених на нього завдань, надає пропозиції щодо удосконалення роботи Сектору.
3.1.3. Вносить пропозиції щодо оптимальної структури та штатного розпису  Сектору.
3.1.4. У процесі реалізації завдань та функцій Сектору забезпечує взаємодію  з іншими виконавчими органами міської ради.
3.1.5.Організовує виконання рішень Баранівської міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень Баранівського міського голови, першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради та начальника відділу організації надання адміністративних послуг  Баранівської міської ради.
3.1.6. Розробляє посадові інструкції працівників Сектору та подає їх на погодження начальнику відділу організації надання адміністративних послуг Баранівської міської ради для подальшого затвердження міським головою, забезпечує дотримання ними Правил внутрішнього трудового розпорядку, а також порушує питання перед начальником відділу організації надання адміністративних послуг Баранівської міської ради щодо застосування заохочень та стягнень.
3.1.7. Має  повноваження адміністратора, здійснює прийом громадян, проводить  державну реєстрацію  юридичних осіб,  фізичних осіб-підприємців та організовує видачу результатів надання адміністративних послуг у даній сфері.
3.1.8. Здійснює функції державного реєстратора у сфері державної реєстрації юридичних осіб,  фізичних осіб-підприємців.  
3.1.9. Використовує   відомості  реєстрів, автоматизованих інформаційних систем, держателем (розпорядником, володільцем, адміністратором) яких є державні органи, шляхом безпосереднього доступу до них, у тому числі відомості, що містять персональні дані особи, а також відомості, отримані у порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами державних органів.
3.1.10. На час відсутності завідувача Сектору його обов’язки виконує державний реєстратор  Сектору, згідно розпорядження міського голови.
3.1.11. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України, рішеннями  виконавчого комітету, розпорядженнями Баранівського міського голови, першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, начальника відділу організації надання адміністративних послуг Баранівської міської ради, цим Положенням.

4.    КОМПЕТЕНЦІЯ СЕКТОРУ

4.1.  До компетенції Сектору у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень належать такі повноваження:
4.1.1. Проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.
4.1.2. Ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та надання інформації з нього.
4.1.3. Забезпечення взяття на облік безхазяйного нерухомого майна.
4.1.4.  Внесення записів про скасування державної реєстрації прав.
4.2. До компетенції Сектору у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців належать такі повноваження:
4.2.1. Проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та проведення інших реєстраційних дій, відповідно до норм законодавства.
4.2.2. Ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань,  надання відомостей з нього.
4.2.3. Проведення державної  реєстрації змін до відомостей про фізичну особу – підприємця, юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи.
4.2.4. Проведення державної реєстрації включення відомостей про фізичну особу – підприємця, юридичну особу, зареєстрованих до 01 липня 2004 року, відомості про яких не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.
4.2.5. Проведення  державної  реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, реорганізації.
4.2.6. Проведення  державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця.
4.3. Виконання інших повноважень, покладених на Сектор, відповідно до законодавства України, актів міської ради, виконавчого комітету, Баранівського  міського  голови, першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, начальника відділу організації надання адміністративних послуг Баранівської міської ради.

5. ПРАВА СЕКТОРУ
Для реалізації завдань та виконання повноважень, передбачених цим Положенням, іншими нормативними актами, Сектор має право:

5.1. Залучати фахівців органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, які належать до його компетенції.
5.2. Отримувати  від  органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань.
5.3. Отримувати від посадових осіб міської ради документи, довідки,  інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
5.4.  Скликати  наради з питань, які належать до його компетенції.
5.5. Залучати працівників виконавчих органів міської ради для підготовки проектів нормативних актів та інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводить Сектор відповідно до покладених на нього обов’язків.
5.6.  Брати участь у конференціях, семінарах, круглих столах тощо, сприяти, у межах компетенції, їх проведенню.

    6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ СЕКТОРУ

6.1. Посадові особи  Сектору  повинні  сумлінно  виконувати свої  службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам Сектору чи негативно вплинути на репутацію Баранівської міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.
6.2. Посадові особи  Сектору   несуть відповідальність згідно з законодавством України.

    7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Припинення діяльності Сектору  здійснюється рішенням Баранівської міської  ради за поданням Баранівського міського голови відповідно до вимог чинного законодавства України.
7.2. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття. 

 

 

 

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com